سیستم کسب درآمد و تبلیغات تاپ پاپ آپ


هم اکنون سفارش دهید

پلن های تبلیغاتی تاپ پاپ آپ

بسته هزار تایی 38 ریال

38000 ریال

تعداد: 1000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 38000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 2 هزارتایی -33ریال - آیپی ایرانی

66000 ریال

تعداد: 2000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 66000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 3 هزار تایی - 33 ریال - آیپی ایرانی

99000 ریال

تعداد: 3000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 99000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 4 هزار تایی - 33ریال - آیپی ایرانی

132000 ریال

تعداد: 4000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 132000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 5 هزار تایی- 33 ریال -آیپی ایرانی

165000 ریال

تعداد: 5000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 165000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 10 هزار تایی - 33 ریال -آیپی ایرانی

330000 ریال

تعداد: 10000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 330000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 20 هزار تایی - 33ریال - آیپی ایرانی

660000 ریال

تعداد: 20000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 660000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 50 هزار تایی -آیپی ایرانی

1650000 ریال

تعداد: 50000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 1650000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 100 هزار تایی -آیپی ایرانی

3300000 ریال

تعداد: 100000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 3300000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی هزار تایی -33ریال آیپی ایرانی

33000 ریال

تعداد: 1000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 33000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی 2 هزار تایی -33 ریال آیپی ایرانی

66000 ریال

تعداد: 2000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 66000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی 5000تایی- 33 ریال آیپی ایرانی

165000 ریال

تعداد: 5000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 165000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی10 هزار تایی -33 ریال آیپی ایرانی

330000 ریال

تعداد: 10000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 330000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی20 هزار تایی - 33ریال - آیپی ایرانی

660000 ریال

تعداد: 20000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 660000 ریال
نوع: پاپ آپ

تبلیغات موبایلی 100 هزار تایی -33 ریال آیپی ایرانی

3300000 ریال

تعداد: 100000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 3300000 ریال
نوع: پاپ آپ

پاپ باکس هزار تایی -هر آیپی 10 تومان

100000 ریال

تعداد: 1000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 100000 ریال
نوع: پاپ باکس

پاپ باکس 5 هزار تایی -هر آیپی 10 تومان

500000 ریال

تعداد: 5000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 500000 ریال
نوع: پاپ باکس

پاپ باکس 15 هزار تایی - هر آیپی 10 تومان

1500000 ریال

تعداد: 15000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 1500000 ریال
نوع: پاپ باکس

پاپ باکس 30 هزار تایی - هر آیپی 9 تومان

2700000 ریال

تعداد: 30000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 2700000 ریال
نوع: پاپ باکس

بسته 25 هزار تایی - 27 ریال - آیپی ایرانی

675000 ریال

تعداد: 25000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 675000 ریال
نوع: پاپ آپ

پاپ باکس -1000تایی

100000 ریال

تعداد: 1000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 100000 ریال
نوع: پاپ باکس

ممبر تلگرام - 1K

1000000 ریال

تعداد: 1
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 1000000 ریال
نوع: پاپ آپ

ممبر تلگرام-2K

2000000 ریال

تعداد: 2
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 2000000 ریال
نوع: پاپ آپ

ممبر تلگرام-10K

10000000 ریال

تعداد: 10
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 10000000 ریال
نوع: پاپ آپ

بسته 300000تایی - 30 ریال - آیپی ایرانی

9000000 ریال

تعداد: 300000
25ریال - آیپی ایرانی
کسر از موجودی: 9000000 ریال
نوع: پاپ آپ